Beşiktaş'tan önemli karar | Piyasa haberleri

Beşiktaş Futbol sermayesini yüzde 400 artırarak 1,2 milyar TL'ye çıkarıyor.

Beşiktaş Futbol sermayesini artırmak için müdahale etti. Şirket sermayesini yüzde 400 artırarak 1,2 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor. Bu süreçte sermaye artırımı Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Hedef, 240 milyon lira olan mevcut sermayenin 1,2 milyar liraya çıkarılması.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimiz 04.01.2024 tarih ve 2024/13 sayılı karar yerine aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Şirketimizin 1.200.000.000.-TL olarak belirlenen sermaye sınırı dahilinde 240.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ödenecektir. (ücretli) ve 960.000.000.-TL'nin (%400) 1.200.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

2. Mevcut üyelerin yeni pay alma hakları (ön ret hakkı) sınırlandırılmayacak olup, beheri 0,01 TL nominal değerli paylar 1 lot (100 adet) nominal değeri olan 1,00 TL'den satışa sunulacaktır. ) payların, yeni pay alma hakkı açısından,

3. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek paylara ilişkin olarak; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu payların, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu payların ihracı,

4. Nakit olarak artırılan 960.000.000.-TL'lik sermayeyi temsil edecek 2.400.000.-TL nominal değerli paylar (A) Grubu'nun nama yazılı hisseleri, 957.600.-TL nominal değerli kısmı ise ihraç edilecektir. .000.-TL (B) Grubu hamiline yazılı pay olarak ihraç edilecek,

5. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek (A) grubu paylar “borsada işlem görmeyen” nama yazılı paylardan, (B) grubu paylar ise “borsada işlem gören” nama yazılı paylardan olacaktır. .

6. Yeni pay alma hakkından yararlanma süresi 15 (onbeş) gün olarak belirlenecek ve bu sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde yeni pay alma hakkından yararlanma süresi sona erecektir. bir sonraki iş gününün akşamı,

7. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar, ilan edilecek tarihlerde nominal değerinden az olmamak üzere 2 (iki) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş'de satılacaktır. Tasarruf Sahiplerine Satış Bildiriminde. Birincil Piyasada belirlenecek fiyattan satılmak,

8. Dönem içerisinde Borsa İstanbul A.Ş birincil pazarında satılamayan payların varlığı halinde hakim ortağımız Beşiktaş Gymnastics'in 04.06.2024 tarih ve 2024/39 sayılı satın alma taahhüdüne ilişkin talimat. Yönetim Kurulu kararı kapsamında artırılacak sermayeyi temsil eden paylara ilişkin, kalan payların 2 (iki) gün içinde satın alınacağını taahhüt eden hakim ortağımızın talebi üzerine satış tamamlanmıştır. . Bedellerin halka arz fiyatının ortalama değerinden düşük olmamak üzere tamamen ve nakden ödenmesi şartıyla satış döneminin kapanışını takip eden günlerde,

9. Sermaye artırımı sonrasında ihraç edilecek paylar, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme esaslarına uygun olarak hissedarlara nama yazılı pay olarak dağıtılacak ve yeni alma hakları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme esasları çerçevesinde pay sahiplerine nama yazılı pay olarak dağıtılacaktır. kaydileştirme sisteminin esasları çerçevesinde,

10. Bu Karar kapsamındaki ödenmiş sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Kanunun 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan “Sermaye artırımından sağlanacak fonun kullanımına ilişkin rapor” ekte yer almaktadır. Piyasalar Kurulu Özkaynak Tablosu (VII-128.1) ve Türk Ticareti Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 457. maddesi uyarınca hazırlanan tablonun kabul edilmesi,

11. Sermaye artırımı işlemi için Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanması

12. Sermaye artırımı için gerekli izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurmak,

13. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank – İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlara verilecek başvuru, yazışma ve belge ile benzeri bilgilerin hazırlanması, imzalanması ve kurumların talep edeceği ek bilgi ve belgeler de dahil olmak üzere bu bilgi ve belgelerin takibi İlgili makam ve dairelerde iş ve işlemlerin tamamlanması, yürütülmesi ve tamamlanması, sermaye artırımına ilişkin mevzuat değişikliğinin tescil ve tescili de dahil olmak üzere bu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemleri yürütmek, Tebliğ'in 25/2 maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında ilgili ticaret siciline TTSG'de ilan edilmesi, bunu kanıtlayacak şekilde kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanması konusunda Şirket genel yönetimine yetki verilmesi. Sermaye artırımını ve Şirket'in kullandırdığı toplam fon miktarını tamamlayarak, Sayısal sınırlama olmaksızın Şirketi en geniş şekilde temsil etmek. Genelge uyarınca şirketi temsile yetkili kişilerin yetkilendirilmesine toplantıda hazır bulunanların oybirliğiyle karar verildi.


etiketler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir